S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.Piktogramy klasifikácie a označovania

Výstražný piktogram je obrázok na etikete, ktorého účelom je prostredníctvom výstražného symbolu a špecifických farieb poskytnúť informáciu o ujme, akú môže príslušná látka alebo zmes spôsobiť na zdraví alebo životnom prostredí. Nariadením o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (nariadením CLP) sa zaviedol nový systém klasifikácie a označovania nebezpečných chemikálií v Európskej únii. Zmenili sa aj piktogramy a teraz sú v súlade s globálnym harmonizovaným systémom klasifikácie a označovania chemických látok Organizácie Spojených národov.

GHS01
 • Čo tento piktogram znamená?
  Nestabilná výbušnina
  Výbušnina, nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu
  Výbušnina, závažné nebezpečenstvo rozletenia úlomkov
  Výbušnina, nebezpečenstvo požiaru, výbuchu alebo rozletenia úlomkov
  Nebezpečenstvo rozsiahleho výbuchu pri požiari
 • Príklady výrobkov, na ktorých môžeme nájsť tento piktogram
  Zábavná pyrotechnika, munícia
 • Príklady bezpečnostných upozornení
  Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
  Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  V prípade požiaru hrozí riziko výbuchu.
GHS02
 • Čo tento piktogram znamená?
  Mimoriadne horľavý plyn
  Horľavý plyn
  Mimoriadne horľavý aerosól
  Horľavý aerosól
  Veľmi horľavá kvapalina a pary
  Horľavá kvapalina a pary
  Horľavá tuhá látka
 • Príklady výrobkov, na ktorých môžeme nájsť tento piktogram
  Lampové oleje, benzín, odlakovač
 • Príklady bezpečnostných upozornení
  Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.
  Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
  Uchovávajte v chlade.
  Chráňte pred slnečným žiarením.
GHS03
 • Čo tento piktogram znamená?
  Môže spôsobiť požiar alebo prispieť k jeho rozvoju; oxidačné činidlo.
  Môže spôsobiť požiar alebo výbuch; silné oxidačné činidlo.
 • Príklady výrobkov, na ktorých môžeme nájsť tento piktogram
  Bielidlo, kyslík na zdravotnícke účely
 • Príklady bezpečnostných upozornení
  Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov. Nefajčite.
  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  Kontaminovaný odev a pokožku ihneď opláchnite veľkým množstvom vody a potom odev odstráňte.
GHS04
 • Čo tento piktogram znamená?
  Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.
  Obsahuje schladený plyn; môže spôsobiť kryogénne popáleniny alebo poranenia.
 • Príklady výrobkov, na ktorých môžeme nájsť tento piktogram
  Nádoby s plynom
 • Príklady bezpečnostných upozornení
  Chráňte pred slnečným žiarením.
  Používajte termostabilné rukavice/ochranný štít/ochranné okuliare.
  Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
GHS05
 • Čo tento piktogram znamená?
  Môže byť korozívne pre kovy.
  Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
 • Príklady výrobkov, na ktorých môžeme nájsť tento piktogram
  Čističe odtoku, kyselina octová, kyselina chlorovodíková, amoniak
 • Príklady bezpečnostných upozornení
  Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  Po manipulácii starostlivo umyte…
  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  Uchovávajte uzamknuté.
  Uchovávajte iba v pôvodnej nádobe.
GHS06
 • Čo tento piktogram znamená?
  Smrteľné po požití.
  Smrteľné pri kontakte s pokožkou.
  Smrteľné pri vdýchnutí.
  Toxické po požití.
  Toxické pri kontakte s pokožkou.
  Toxické pri vdýchnutí.
 • Príklady výrobkov, na ktorých môžeme nájsť tento piktogram
  Pesticídy, biocídy, metanol
 • Príklady bezpečnostných upozornení
  Po manipulácii starostlivo umyte…
  Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
  Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  Vypláchnite ústa.
  Uchovávajte v uzavretej nádobe.
  Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.
  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  Pri kontakte s pokožkou: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  Ihneď odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu.
  Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.
  Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  Používajte ochranu dýchacích ciest.
  Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  Uchovávajte uzamknuté.
GHS07
 • Čo tento piktogram znamená?
  Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
  Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
  Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  Dráždi kožu.
  Škodlivý po požití.
  Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
  Škodlivý pri vdýchnutí.
  Škodí verejnému zdraviu a životnému prostrediu tým, že ničí ozón vo vyšších vrstvách atmosféry.
 • Príklady výrobkov, na ktorých môžeme nájsť tento piktogram
  Prostriedky na umývanie, prostriedok na čistenie toaliet, chladiaca kvapalina
 • Príklady bezpečnostných upozornení
  Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
  Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
  Po požití: Ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
  Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
  Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
GHS08
 • Čo tento piktogram znamená?
  Môže byť smrteľné po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
  Spôsobuje poškodenie orgánov.
  Môže spôsobiť poškodenie orgánov.
  Môže spôsobiť poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
  Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.
  Môže spôsobiť rakovinu.
  Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.
  Môže spôsobovať genetické poškodenie.
  Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie.
  Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti.
 • Príklady výrobkov, na ktorých môžeme nájsť tento piktogram
  Terpentín, benzín, lampový olej
 • Príklady bezpečnostných upozornení
  Po požití: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  Nevyvolávajte zvracanie.
  Uchovávajte uzamknuté.
  Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  Po manipulácii starostlivo umyte…
  Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
  Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  Po expozícii: Volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
  Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.
  Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.
  Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.
  Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
  Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
  V prípade nedostatočného vetrania, používajte ochranu dýchacích ciest.
  Po vdýchnutí: Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
GHS09
 • Čo tento piktogram znamená?
  Veľmi toxické pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  Toxické pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • Príklady výrobkov, na ktorých môžeme nájsť tento piktogram
  Pesticídy, biocídy, benzín, terpentín
 • Príklady bezpečnostných upozornení
  Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  Zozbierajte uniknutý produkt.

 

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MTY3OD