S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.Upozornenie (CLP Symbol: Health Hazard)

VAROVANIE:

 • Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
 • Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Dráždi kožu.
 • Škodlivý po požití.
 • Škodlivý pri kontakte s pokožkou.
 • Škodlivý pri vdýchnutí.
 • Škodí verejnému zdraviu a životnému prostrediu tým, že ničí ozón vo vyšších vrstvách atmosféry.
 • Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
 • Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
 • Po vdýchnutí: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné dýchanie.
 • Dráždi kožu, Môže spôsobiť alergickú kožnú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok s produktom. 
 • Uchovávajte mimo dosahu detí. 
 • Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
 • Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov. 
 • Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare / ochranu tváre. 
 • PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody
 • PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút opláchnite vodou. Odstráňte kontaktné šošovky, ak používate a je to ľahké. Pokračujte vo vyplachovaní. 
 • Ak sa necítite dobre, vyhľadajte lekársku pomoc.
 • PRI AKÚTNEJ OTRAVE voljte Národné Toxikologické Informačné Centrum Tel: 02/547 741 66 Mobil: 0911 166 066

 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

YzliN